Language of document :

Žaloba podaná dňa 28. septembra 2018 – Európska komisia v. Slovenská republika

(Vec C-614/18)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Tokár, C. Cattabriga, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhy žalobkyne

Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Slovenská republika tým, že štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nie sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie a ktorých žiadosť o udelenie víza bolo zamietnutá, resp. ktorých vízum bolo zrušené alebo odvolané, neposkytuje právo odvolať sa na súdnom orgáne v zmysle jeho vymedzenia obsiahnutého v práve Únie, si neplní svoje povinnosti podľa článku 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a článku 47 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkom 32 ods. 3, článkom 34 ods. 7 a článkom 35 ods. 7 nariadenia (ES) č. 810/20091 (vízový kódex);

zaviazal Slovenskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Európska komisia svoju žalobu zakladá na tom, že sporné právne otázky v prejednávanej veci sú jednoznačne zodpovedané rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-403/16, El Hassani, kde Súdny dvor rozhodol, že článok 32 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/20132 z 26. júna 2013, sa vzhľadom na článok 47 Charty základných práv Európskej únie má vykladať v tom zmysle, že ukladá členským štátom povinnosť upraviť konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam o zamietnutí udelenia víza, ktorého podrobnosti sa riadia právnym poriadkom každého členského štátu, pri dodržaní zásad ekvivalencie a efektivity. Toto konanie musí zaručiť v určitom štádiu konania súdne preskúmanie.

Komisia preto usudzuje, že argumenty Slovenskej republiky uvedené počas konania pred podaním žaloby v prejednávanej veci nemôžu uspieť a zotrváva na svojom stanovisku, že Slovenská republika si neplní svoje povinnosti uvedené v žalobe.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), Ú. v. EÚ 2009, L 243, s. 1

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009, Ú. v. EÚ 2013, L 182, s. 1