Language of document :

Tožba, vložena 28. septembra 2018 – Evropska komisija/Slovaška republika

(Zadeva C-614/18)

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Tokár in C. Cattabriga, agenta)

Tožena stranka: Slovaška republika

Predlog tožeče stranke

Evropska komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Slovaška republika s tem, da državljanom tretji držav, ki niso družinski člani državljanov Evropske unije in katerih vloga za izdajo vizuma je bila zavrnjena oziroma katerih vizum je bil razveljavljen ali preklican, ni priznala pravice do sprožitve sodnega postopka, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji in člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi z določbami člena 32(3), člena 34(7) in člena 35(7) Uredbe (ES) št. 810/2009 1 (Vizumski zakonik);

Slovaški republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v utemeljitev tožbe navaja, da so bila pravna vprašanja, ki so sporna v obravnavani zadevi, jasno rešena v sodbi Sodišča z dne C-403/16, El Hassani, v kateri je Sodišče odločilo, da je treba člen 32(3) Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 20132 , v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da državam članicam nalaga obveznost, da zagotovijo postopek s pravnim sredstvom zoper odločbe o zavrnitvi izdaje vizuma, katerega podrobna pravila ureja pravni red vsake države članice ob upoštevanju načel enakovrednosti in učinkovitosti. Ta postopek mora zagotavljati, da v neki fazi postopka obstaja možnost pravnega sredstva pred sodiščem.

Komisija zato meni, da s trditvami, ki jih je Slovaška republika v obravnavani zadevi predložila v predhodnem postopku, ni mogoče uspeti in potrjuje svoje stališče, da Slovaška republika ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki so bile navedene v tožbi.

____________

1 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL 2009, L 243, str. 1).

2 Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2013, L 182, str. 1).