Language of document :

Talan väckt den 28 september 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-614/18)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Tokár, C. Cattabrig)

Svarande: Republiken Slovakien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 19.1 Fördraget om Europeiska unionen och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförda med artiklarna 32.3, 34.7 och 35.7 i förordning (EG) nr 810/20091 (viseringskodex) genom att neka tredjelandsmedborgare, som inte är familjemedlemmar till unionsmedborgare, vars viseringsansökan avslagits eller vars visering har upphävts eller återkallats, rätten att väcka talan vid domstol såsom följer av unionsrätten, och

förplikta Republiken Slovakien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör kommissionen gällande att de rättsfrågor som är stridiga i förevarande fall klart har utretts i domstolens dom i mål C-403/16, El Hassani. I den domen slog domstolen fast att artikel 32.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 20132 , jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på så sätt att den ålägger medlemsstaterna en skyldighet att föreskriva ett förfarande för överklagande av beslut om avslag på en viseringsansökan, varvid det ankommer på varje medlemsstat att i sin rättsordning fastställa de processuella reglerna för detta förfarande med iakttagande av likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. I nämnda förfarande måste det, i ett visst skede av förfarandet, finnas en möjlighet att överklaga till domstol

Kommissionen drar följaktligen den slutsatsen att de argument som Republiken Slovakien framfört under det administrativa förfarandet i förevarande fall inte ska godtas och vidhåller sin ståndpunkt att Republiken Slovakien inte har uppfyllt de skyldigheter som anges i ansökan.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 2009, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 2013, s. 1).