Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Session, Edinburgh (Обединено кралство), постъпило на 3 октомври 2018 г. — Andy Wightman и др./Secretary of State for Exiting the European Union

(Дело C-621/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Session, Edinburgh

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Ответник: Secretary of State for Exiting the European Union

Други участващи лица: Chris Leslie, Tom Brake

Преюдициален въпрос

Когато, в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, държава членка е нотифицирала Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз, допуска ли правото на Европейския съюз тази нотификация да бъде едностранно оттеглена от нотифициращата държава членка, и ако е така — при какви условия и с какви последици относно оставането на държавата членка в рамките на Европейския съюз?

____________