Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Session, Edinburgh (Förenade kungariket) den 3 oktober 2017 – Andy Wightman m.fl. mot Secretary of State for Exiting the European Union

(Mål C-621/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Session, Edinburgh

Parter i det nationella målet

Klagande: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Motpart: Secretary of State for Exiting the European Union

Ytterligare deltagare i rättegången: Chris Leslie, Tom Brake

Tolkningsfråga

I ett fall där en medlemsstat i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen har anmält sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen till Europeiska rådet, tillåter unionsrätten att den anmälande medlemsstaten ensidigt återkallar sin anmälan, och om så är fallet, under vilka villkor och med vilken verkan avseende medlemsstatens fortsatta medlemskap i Europeiska unionen?

____________