Language of document :

Иск, предявен на 12 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Румъния

(Дело C-638/18)

Език на производството: румънски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Nicolae, K. Petersen)

Ответник: Румъния

Искания на ищеца

да се установи, че като от 2007 година системно и постоянно не спазва дневните пределно допустими стойности на концентрациите на ПЧ10 и като не е спазвала системно и постоянно от 2007 година до 2014 година включително, с изключение на 2013 година, годишните пределно допустими стойности на концентрациите на ПЧ10 в зона RO32101 Букурещ, Румъния не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 13, параграф 1, във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО1 ;

да се установи по отношение на зона RO32101 Букурещ, че Румъния не изпълнява от 11 юни 2010 г. задълженията си, предвидени в член 23, параграф 1 във връзка с приложение XV, раздел A към Директива 2008/50/ЕО, и по-конкретно задължението си, предвидено във втория параграф, да гарантира, че периодът на превишаване на пределните стойности на ПЧ10 ще бъде възможно най-кратък;

да се осъди Румъния да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

От 2007 г. в зона RO32101 Букурещ са превишавани системно и постоянно дневните пределни стойности на концентрациите на ПЧ10. Също така от 2007 до 2014 година включително, с изключение на 2013 година, в същата зона са превишавани годишните пределни стойности на концентрациите на ПЧ10. Тези превишавания са достатъчни, за да се установи нарушение на разпоредбите на член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО във връзка с разпоредбите на Приложение XI към нея.

Въпреки това превишаване Румъния не е изготвила планове за тази зона, които да бъдат съобразени с разпоредбите на член 23, параграф 1 от директивата, по-конкретно задължението да гарантира, че периодът на превишаване на пределните стойности на ПЧ10 ще бъде възможно най-кратък. Това нарушение произтича от продължителния период, през който са регистрирани превишавания, от дългите срокове, предвидени за преустановяване на превишаванията, от липсата на някои от данните, предвидени в приложение XV, раздел A от директивата, от обстоятелството, че плановете не обхващат всички основни причини за превишаване на пределните стойности и не предвиждат достатъчно задължителни мерки, за да осигурят спазването на пределните стойности.

____________

1 ОВ L 152, 2008 г., стр. 1.