Language of document :

Žaloba podaná dne 12. října 2018 – Evropská komise v. Rumunsko

(Věc C-638/18)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Nicolae, K. Petersen, zmocněnci)

Žalovaný: Rumunsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Rumunsko tím, že od roku 2007 soustavně a nepřetržitě nedodržovalo denní mezní hodnoty koncentrace PM10, jakož i od roku 2007 do roku 2014 včetně, s výjimkou roku 2013, soustavně a nepřetržitě nedodržovalo roční mezní hodnoty koncentrace PM10 v zóně EO32101 Bukurešť, Rumunsko, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50/ES1 ;

určit, že pokud jde o zónu RO32101 Bukurešť, Rumunsko od 11. června 2010 neplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 23 odst. 1 ve spojení s oddílem A přílohy XV směrnice 2008/50/ES, zejména povinnost stanovenou v druhém pododstavci ujistit se, že období překročení mezních hodnot PM10 bude co možná nejkratší;

uložit Rumunsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Od roku 2007 byly denní mezní hodnoty koncentrace PM10 soustavně a nepřetržitě překračovány v zóně RO32101 Bukurešť. Kromě toho od roku 2007 do roku 2014 včetně, s výjimkou roku 2013, byly překračovány roční mezní hodnoty koncentrace PM10 v téže zóně. Tato překračování stačí k tomu, aby bylo určeno, že nebyly splněny povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50/ES.

Navzdory těmto překračováním Rumunsko nevypracovalo pro tuto zónu plány v souladu s ustanoveními čl. 23 odst. 1 směrnice, konkrétně s povinností přijmout náležitá opatření, aby bylo období překročení mezních hodnot PM10 co možná nejkratší. Toto nesplnění povinností vyplývá z délky období, během něhož byla zjištěna překračování, z dlouhých období stanovených za účelem ukončení překračování, neexistence určitých skutečností stanovených v oddílu A přílohy XV směrnice, jakož i z toho, že plány se nezabývají veškerými hlavními příčinami překračování mezních hodnot a rovněž nestanoví povinná opatření, která jsou dostatečná k zajištění dodržování mezních hodnot.

____________

1 Úř. věst. 2008, L 152, s. 1.