Language of document :

Sag anlagt den 12. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Rumænien

(Sag C-638/18)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Nicolae og K. Petersen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rumænien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Rumænien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF 1 , sammenholdt med bilag XI hertil, idet den ikke i 2007 systematisk og konsekvent har overholdt de daglige grænseværdier for koncentrationer af PM10, og ikke fra 2007 til og med 2014, med undtagelse af 2013, systematisk og konsekvent har overholdt de årlige grænseværdier for koncentrationer af PM10 i zone RO32101 Bukarest.

Det fastslås, at Rumænien for så vidt angår zone RO32101 Bukarest fra den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med del A i bilag XV hertil, navnlig forpligtelsen i artikel 23, stk. 1, andet afsnit, om at sikre, at perioden med overskridelse af grænseværdierne for koncentrationer af PM10 bliver så kort som mulig.

Rumænien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fra og med 2007 er de daglige grænseværdier for koncentrationer af PM10 i zone RO32101 Bukarest systematisk og konsekvent blev overskredet. Desuden er de årlige grænseværdier for koncentrationer af PM10 i samme zone overskredet fra og med 2007 til og med 2014, med undtagelse af 2013. Disse overskridelser er tilstrækkelige til, at det kan fastlås, at der er sket en tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med bestemmelserne i bilag XI til samme direktiv.

Til trods for disse overskridelser har Rumænien ikke udarbejdet luftkvalitetsplaner, som overholder bestemmelserne i direktivets artikel 23, stk. 1, herunder navnlig forpligtelsen til at træffe egnede foranstaltninger for at sikre, at perioden med overskridelse af koncentrationer af PM10 bliver kortest mulig. Denne tilsidesættelse skyldes den lange periode, hvorunder der er registreret overskridelser, de lange frister, der blev vedtaget med henblik på at bringe overskridelserne til ophør, manglen på de i del A i bilag XV omhandlede oplysninger, den omstændighed, at luftkvalitetsplanerne ikke vedrører alle de grundlæggende årsager til overskridelserne af grænseværdierne, og heller ikke fastsætter tilstrækkelige obligatoriske foranstaltninger for at sikre overholdelsen af disse grænseværdier.

____________

1     EUT 2008, L 152, s. 1.