Language of document :

12. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

(kohtuasi C-638/18)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Nicolae, K. Petersen)

Kostja: Rumeenia

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Rumeenia on alates 2007. aastast süstemaatiliselt ja pidevalt eiranud PM10 osakeste kontsentratsiooni päevaseid piirtasemeid ning on süstemaatiliselt ja pidevalt aastatel 2007–2014, välja arvatud 2013. aastal, eiranud PM10 osakeste kontsentratsiooni aastaseid piirtasemeid RO32101 Bukaresti piirkonnas, siis on Rumeenia rikkunud direktiivi 2008/50/EÜ1 artikli 13 lõikest 1 koosmõjus direktiivi XI lisaga tulenevaid kohustusi;

tuvastada, et RO32101 Bukaresti piirkonna puhul on Rumeenia alates 11. juunist 2010 rikkunud 2008/50/EÜ artikli 23 lõikes 1 koosmõjus direktiivi XV lisa A osaga tulenevaid kohustusi, sealhulgas eriti teises lõigus ette nähtud kohustust tagada, et PM10 osakeste kontsentratsiooni piirmäära ületamise periood jääks võimalikult lühikeseks;

mõista kohtukulud välja Rumeenialt.

Väited ja peamised argumendid

Alates 2007. aastast on RO32101 Bukaresti piirkonnas süstemaatiliselt ja pidevalt ületatud PM10 osakeste kontsentratsiooni päevaseid piirtasemeid. Lisaks sellele ületati selles piirkonnas aastatel 2007–2014, välja arvatud 2013. aastal, ka PM10 osakeste kontsentratsiooni aastaseid piirtasemeid. Sellised ületamised on piisavad selleks, et tuvastada 2008/50/EÜ artikli 13 lõike 1 koosmõjus direktiivi XI lisaga rikkumine.

Vaatamata sellistele ületamistele ei koostanud Rumeenia õhukvaliteedi kavasid, mis vastaksid direktiivi artikli 23 lõike 1 sätetele ning eelõige kohustusele võtta asjakohased meetmed, et PM10 osakeste kontsentratsiooni piirtaseme ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks. See rikkumine tuleneb kestvast ajavahemikust, mille jooksul ületamised registreeriti, pikkadest tähtaegadest ületamise lõpetamiseks, sellest, et puudusid teatavad direktiivi XV lisa A osas ette nähtud elemendid, ning sellest, et kavades ei käsitleta kõiki piirtaseme ületamise peamisi põhjusi ega nähta ette ka kohustuslikke meetmeid, mis oleksid piisavad piirtaseme järgimiseks.

____________

1 ELT 2008 L 152, lk 1.