Language of document :

Kanne 12.10.2018 – Euroopan komissio v. Romania

(asia C-638/18)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Nicolae ja K. Petersen)

Vastaaja: Romania

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Romania ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XI kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se on vuodesta 2007 lukien järjestelmällisesti ja jatkuvasti jättänyt noudattamatta PM10-pitoisuuksille vahvistettuja päivittäisiä raja-arvoja ja koska se on vuodesta 2007 lukien vuoden 2014 loppuun asti, vuotta 2013 lukuun ottamatta, järjestelmällisesti ja jatkuvasti jättänyt noudattamatta PM10-pitoisuuksille vahvistettuja vuosittaisia raja-arvoja Bukarestin alueella RO32101.

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Romania ei ole noudattanut Bukarestin alueen RO32101 osalta 11.6.2010 lukien direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä XV olevan A kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, erityisesti mainitun 23 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettua velvollisuutta taata, että PM10-pitoisuuksille vahvistettujen raja-arvojen ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi.

Romania on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

PM10-pitoisuuksille vahvistetut päivittäiset raja-arvot ovat ylittyneet Bukarestin alueella RO32101 vuodesta 2007 lukien järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Lisäksi PM10-pitoisuuksille vahvistetut vuosittaiset raja-arvot ovat ylittyneet samalla alueella järjestelmällisesti ja jatkuvasti vuodesta 2007 lukien vuoden 2014 loppuun asti, vuotta 2013 lukuun ottamatta. Nämä ylitykset riittävät sen toteamiseen, että kyseessä on direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XI kanssa, rikkominen.

Näiden raja-arvojen ylittymisestä huolimatta Romania ei ole laatinut mainitulle alueelle suunnitelmia, jotka olisivat yhteensopivia direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan ja erityisesti sen velvollisuuden kanssa, jonka mukaan on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, jotta PM10-pitoisuuksille vahvistettujen raja-arvojen ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi. Rikkominen johtuu siitä, että ylittymiset on rekisteröity pitkän ajanjakson kuluessa, ylittymisten lopettamiselle on varattu pitkä aika, direktiivin liitteessä XV olevassa A kohdassa vahvistettuja kaikkia tietoja ei ole toimitettu ja siitä, että suunnitelmissa ei oteta huomioon kaikkia pääasiallisia syitä raja-arvojen ylittymisille eikä vahvisteta pakollisia toimenpiteitä, jotka ovat riittäviä takaamaan, että raja-arvoja noudatetaan.

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.