Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 12. oktobrī – Eiropas Komisija/Rumānija

(Lieta C-638/18)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Nicolae un K. Petersen)

Atbildētāja: Rumānija

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, 2007. gadā sistemātiski un pastāvīgi pārkāpjot PM10 koncentrāciju dienas robežvērtības un no 2007. līdz 2014. gadam ieskaitot – izņemot 2013. gadu – sistemātiski un pastāvīgi pārkāpjot PM10 koncentrāciju gada robežvērtības zonā RO32101 Bukareste, Rumānija nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti Direktīvas 2008/50/EK 1 13. panta 1. punktā, kas aplūkots kopā ar tās XI pielikumu;

atzīt, ka attiecībā uz zonu RO32101 Bukareste Rumānija no 2010. gada 11. jūnija nav izpildījusi pienākumus, kas ir paredzēti Direktīvas 2008/50/EK 23. panta 1. punktā, kas aplūkots kopā ar tās XV pielikuma A sadaļu, it īpaši otrajā daļā paredzēto pienākumu nodrošināt, ka PM10 robežvērtību pārsniegšanas periods ir cik vien iespējams īss;

piespriest Rumānijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Sākot no 2007. gada, zonā RO32101 Bukareste sistemātiski un pastāvīgi tika pārsniegtas PM10 koncentrācijas dienas robežvērtības. Turklāt no 2007. līdz 2014. gadam ieskaitot – izņemot 2013. gadu – tajā pašā zonā tika pārkāptas PM10 koncentrācijas gada robežvērtības. Ar šādiem pārsniegšanas gadījumiem pietiek, lai atzītu, ka ir pārkāpti Direktīvas 2008/50/EK 13. panta 1. punkta noteikumi, kas ir aplūkoti kopā ar šīs pašas direktīvas XI pielikuma noteikumiem.

Neraugoties uz šādiem pārsniegšanas gadījumiem, Rumānija nav paredzējusi gaisa kvalitātes uzlabošanas plānus, kas atbilstu direktīvas 23. panta 1. punkta noteikumiem, un it īpaši nav izpildījusi pienākumu veikt atbilstošus pasākumus, lai PM10 robežvērtību pārsniegšanas periods būtu cik vien iespējams īss. Šāds pārkāpums izriet no ilgā laikposma, kurā ir konstatēti pārsniegšanas gadījumi, no garajiem termiņiem, kas ir paredzēti, lai izbeigtu pārsniegšanas gadījumus, no tā, ka nav dažu direktīvas XV pielikuma A sadaļā paredzēto elementu, no tā, ka plānos nav aplūkoti visi galvenie robežvērtību pārsniegšanas iemesli un nav arī paredzēti obligāti pasākumi, kas būtu pietiekami, lai nodrošinātu robežvērtību ievērošanu.

____________

1 OV 2008, L 152, 1. lpp.