Language of document :

Beroep ingesteld op 12 oktober 2018 – Europese Commissie / Roemenië

(Zaak C-638/18)

Procestaal: Roemeens

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Nicolae, K. Petersen, gemachtigden)

Verwerende partij: Roemenië

Conclusies

vaststellen dat Roemenië, gelet op de systematische en sinds 2007 voortdurende overschrijding van de daggrenswaarden voor concentraties van PM10 in de zone RO32101 Boekarest alsmede gelet op de systematische en van 2007 tot en met 2014 – met uitzondering van 2013 – voortdurende overschrijding van de jaargrenswaarden voor concentraties van PM10 in deze zone, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG1 , gelezen in samenhang met bijlage XI bij deze richtlijn;

vaststellen dat Roemenië, wat zone RO32101 Boekarest betreft, sinds 11 juni 2010 de verplichtingen uit hoofde van artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG, gelezen in samenhang met bijlage XV, punt A, bij deze richtlijn, niet is nagekomen, met name de in de tweede alinea vervatte verplichting ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding van de grenswaarden voor PM10 zo kort mogelijk wordt gehouden;

Roemenië verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Sinds 2007 worden de daggrenswaarden voor concentraties van PM10 in de zone RO32101 Boekarest systematisch en voortdurend overschreden. Bovendien werden de jaargrenswaarden voor concentraties van PM10 van 2007 tot en met 2014 – met uitzondering van 2013 – in dezelfde zone overschreden. Deze overschrijdingen volstaan voor de vaststelling van niet-nakoming van artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG, gelezen in samenhang met bijlage XI bij deze richtlijn.

Ondanks die overschrijdingen heeft Roemenië voor deze zone geen plannen vastgesteld die voldoen aan artikel 23, lid 1, van de richtlijn, meer bepaald aan de verplichting tot het nemen van passende maatregelen zodat de periode van overschrijding van de grenswaarden voor PM10 zo kort mogelijk wordt gehouden. Deze niet-nakoming is het gevolg van de langdurige periode waarin overschrijdingen zijn vastgesteld, van de vastgestelde lange termijnen om de overschrijdingen op te heffen en het ontbreken van bepaalde gegevens die in bijlage XV, deel A, bij de richtlijn zijn vermeld, alsmede van het feit dat de plannen niet alle voornaamste oorzaken van de overschrijding van de grenswaarden behandelen en evenmin voorzien in toereikende verplichte maatregelen om de naleving van de grenswaarden te verzekeren.

____________

1 PB 2008, L 152, blz. 1.