Language of document :

Žaloba podaná 12. októbra 2018 – Európska komisia/Rumunsko

(vec C-638/18)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Nicolae a K. Petersen, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Rumunsko

Návrhy žalobkyne

konštatovať, že Rumunsko tým, že od roku 2007 systematicky a nepretržite nedodržiava denné limitné hodnoty koncentrácií PM10, ako aj tým, že od roku 2007 do roku 2014, s výnimkou roku 2013, systematicky a nepretržite nedodržiavalo ročné limity hodnoty koncentrácií PM10 v zóne RO32101 Bukurešť, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50/ES1 ,

konštatovať, že pokiaľ ide o zónu RO32101 Bukurešť, Rumunsko si od 11. júna 2010 neplní povinnosti stanovené v článku 23 ods. 1 v spojení s časťou A prílohy XV smernice 2008/50/ES, najmä povinnosť stanovenú v druhom pododseku, aby sa obdobie, keď sú prekročené hodnoty PM10, čo najviac skrátilo.

uložiť Rumunsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od roku 2007 sa v zóne Bukurešť RO32101 systematicky a nepretržite prekračovali denné limitné hodnoty koncentrácií PM10. Okrem toho sa v uvedenej zóne od roku 2007 do roku 2014, s výnimkou roku 2013, systematicky a nepretržite nedodržiavajú ročné limity hodnoty koncentrácií PM10. Tieto prekročenia sú dostatočne závažné na to, aby sa konštatovalo porušenie ustanovení článku 13 ods. 1 smernice 2008/50/ES v spojení s ustanoveniami uvedenými v prílohe XI tej istej smernice.

Napriek týmto prekročeniam Rumunsko nevypracovalo plány kvality ovzdušia, ktoré by boli v súlade s ustanoveniami článku 23 ods. 1 smernice, najmä pokiaľ ide o povinnosť prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa obdobie, keď sú prekročené hodnoty PM10, čo najviac skrátilo. Toto porušenie vyplýva z dlhého trvania obdobia, počas ktorého boli zaznamenané prekročenia, z dlhej povahy termínov predpokladaných na zastavenie prekročenia, z absencie určitých prvkov uvedených v časti A prílohy XV smernice, ako aj zo skutočnosti, že plány sa nezaoberajú všetkými hlavnými príčinami prekročenia limitných hodnôt, ani neobsahujú dostatočné záväzné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania limitných hodnôt.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1).