Language of document :

Tožba, vložena 12. oktobra 2018 – Evropska komisija/Romunija

(Zadeva C-638/18)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Nicolae, K. Petersen, agenta)

Tožena stranka: Romunija

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da s tem, da sistematično in dolgotrajno leta 2007 ni spoštovala dnevnih mejnih vrednosti za PM10, in s tem, da od leta 2007 do vključno leta 2014, z izjemo leta 2013, sistematično in dolgotrajno ni spoštovala letnih mejnih vrednosti za koncentracije PM10, v območju RO32101 Bukarešta, Romunija ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13(1) v povezavi s prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES1 ;

ugotovi naj se, da kar zadeva območje RO32101 Bukarešta, Romunija od 11. junija 2010 ni izpolnila obveznosti iz člena 23(1) v povezavi s prilogo XV, del A, k Direktivi 2008/50/ES, zlasti obveznosti, ki je določena v drugem odstavku, in sicer zagotoviti, da bo obdobje preseganja mejnih vrednosti PM10 čim krajše;

Romuniji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Od leta 2007 so bile v območju RO32101 Bukarešta, sistematično in dolgotrajno presežene dnevne mejne vrednosti koncentracije PM10. Poleg tega so bile od leta 2007 do vključno leta 2014, z izjemo leta 2013, v tem območju presežene letne mejne vrednosti za koncentracije PM10. Ti presežki zadostujejo za ugotovitev kršitve določb iz člena 13(1) Direktive 2008/50/ES v povezavi z določbami iz priloge XI k tej direktivi.

Kljub tem preseganjem Romunija ni pripravila načrtov za kakovost zraka, ki bi odražali določbe iz člena 23(1) Direktive, zlasti obveznosti sprejetja ustreznih ukrepov, da bi bilo obdobje preseganja mejnih vrednosti PM10 čim krajše. Ta kršitev izhaja iz daljšega obdobja, med katerim je bilo zabeleženo preseganje, dolgih rokov, ki so bili določeni za prenehanje preseganja, neobstoja nekaterih elementov, ki so določeni v prilogi XV, del A, k direktivi, ter iz dejstva, da se pri načrtih ne upoštevajo vsi glavni razlogi za preseganje mejnih vrednosti in da ti ne predvidevajo niti zadostnih obveznih ukrepov za zagotovitev spoštovanja mejnih vrednosti.

____________

1 UL 2008 L 152, str. 1.