Language of document :

Talan väckt den 12 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

(Mål C-638/18)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Nicolae och K. Petersen)

Svarande: Rumänien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

slå fast att Rumänien, genom att sedan 2007 systematiskt ha åsidosatt de dagliga gränsvärdena för halterna av PM10 och systematiskt under perioden 2007-2014, med undantag för 2013, ha åsidosatt de årliga gränsvärdena för halterna av PM10 i zonen RO32101 Bukarest, har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 3.1, jämförd med bilaga XI, i direktiv 2008/50/EG1 ,

slå fast att Rumänien, när det gäller zon RO32101 Bukarest, från den 11 juni 2010 har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 23.1, jämförd med bilaga XV, avdelning A, i direktiv 2008/50/EG, bland annat skyldigheten enligt andra stycket att säkerställa att den period under vilken gränsvärdena för PM10 överskrids är så kort som möjligt, och

förplikta Rumänien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sedan 2007 har de dagliga gränsvärdena för halterna av PM10 överskridits systematiskt i zonen RO32101 Bukarest. Under perioden 2007-2014, med undantag för 2013, har dessutom de årliga gränsvärdena för halterna av PM10 överskridits i samma zon. Dessa överskridanden räcker för att det ska kunna konstateras att Rumänien har åsidosatt bestämmelserna i artikel 13.1, jämförd med bilaga XI, i direktiv 2008/50/EG.

Trots dessa överskridanden har Rumänien inte upprättat några planer för denna zon enligt bestämmelserna i artikel 23.1 i direktivet och särskilt åsidosatt skyldigheten att vidta lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande av gränsvärdena för PM10 kan hållas så kort som möjligt. Detta åsidosättande följer av den långa period under vilken överskridandena konstaterats, de långa frister som föreskrivits för att upphöra med överskridandena, avsaknaden av en del av det som föreskrivs i bilaga XV, avdelning A, i direktivet samt den omständigheten att planerna inte omfattar alla huvudorsakerna till överskridandet av gränsvärdena och inte heller föreskriver tillräckliga obligatoriska åtgärder för att iaktta gränsvärdena.

____________

1     EUT L 152, 2008, s. 1.