Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

(Lieta C-527/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Atbildētāja: KIA Motors Corporation

Prejudiciālie jautājumi

Vai ražotājam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 1 6. panta 1. punkta pirmo teikumu neatkarīgajiem uzņēmumiem nodrošināmā informācija ir jāsniedz formā, kas atļauj tās turpmāku elektronisku apstrādi?

Vai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. panta 1. punkta pirmajam teikumam pastāv aizliegta neatkarīgo uzņēmumu diskriminācija, ja ražotājs ar informācijas dienesta starpniecību atver citu informācijas kanālu oriģinālo rezerves daļu tirdzniecībai, ko veic sertificēti tirgotāji un remontētāji?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV 2007, L 171, 1. lpp.).