Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 augusti 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. mot KIA Motors Corporation

(Mål C-527/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Motpart: KIA Motors Corporation

Tolkningsfrågor

Är tillverkaren skyldig att tillhandahålla den information som oberoende aktörer enligt artikel 6.1 första meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20071 ska ges tillgång till i sådan form att uppgifterna kan behandlas elektroniskt?

Föreligger diskriminering av oberoende aktörer, vilken är förbjuden enligt artikel 6.1 första meningen i förordning (EG) nr 715/2007, när en tillverkare genom att koppla in en tillhandahållare av informationstjänster öppnar ytterligare en informationskanal genom vilken auktoriserade återförsäljare och verkstäder kan sälja originaldelar?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s. 1).