Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2018 г. от Европейския парламент срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 17 май 2018 г. по дело T-566/16, Josefsson/Европейски парламент

(Дело C-506/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: Í. Ní Riagáin Düro, V. Montebello-Demogeot)

Друга страна в производството: Erik Josefsson

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното съдебно решение,

съответно да се отхвърли първоинстанционната жалба,

страните да бъдат осъдени да заплатят направените от тях съдебни разноски по настоящото производство,

г-н Josefsson да бъде осъден да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

В жалбата си Парламентът изтъква следните основания:

грешка при прилагането на правото, изопачаване на фактите и непълнота на мотивите във връзка с констатацията, че изискването за юридическо образование е причината за уволнението на жалбоподателя;

грешка при прилагането на правото във връзка с констатацията, че приемането на органиграма и на решенията за нея и за характеристиките на посочените в нея длъжности трябва да предполага спазване на правото на жалбоподателя на изслушване;

изопачаване на фактите, явна грешка в преценката и непълнота на мотивите във връзка с извода, че ако жалбоподателят е бил изслушан по въпроса дали има юридическо образование, е щяло да има реална възможност това да промени крайното решение по случая.

____________