Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2018 Evropským parlamentem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 17. května 2018 ve věci T-566/16, Josefsson v. Evropský parlament

(Věc C-506/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropský parlament (zástupci: Í. Ní Riagáin Düro a V. Montebello-Demogeot, zmocněnci)

Další účastník řízení: Erik Josefsson

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

v důsledku toho zamítl žalobu podanou v prvním stupni,

rozhodl, že oba účastníci řízení ponesou vlastní náklady vynaložené v tomto řízení,

uložil E. Josefssonovi náhradu nákladů řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje Parlament následující důvody:

i)    Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, zkreslil skutkový stav a porušil povinnost uvést odůvodnění, když měl za to, že důvodem propuštění dalšího účastníka řízení o kasačním opravném prostředku byl požadavek na právní vzdělání.

ii)    Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že přijetí organizačního schématu, s ním souvisejících rozhodnutí a popisu pracovních míst v nich uvedených musí podléhat právu dalšího účastníka řízení být vyslechnut.

iii)    Tribunál zkreslil skutkový stav, dopustil se zjevně nesprávného posouzení a porušil povinnost uvést odůvodnění při závěru, že pokud by další účastník řízení byl vyslechnut rovněž ohledně požadavku na ukončené právní vzdělání, mohlo to skutečně změnit výsledek dotčeného rozhodovacího procesu.

____________