Language of document :

Euroopa Parlamendi 1. augustil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 17. mai 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-566/16: Josefsson versus Euroopa Parlament

(kohtuasi C-506/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Parlament (esindajad: Í. Ní Riagáin Düro, V. Montebello-Demogeot)

Teine menetlusosaline: Erik Josefsson

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

jätta sellest tulenevalt esimeses astmes esitatud hagi rahuldamata;

jätta poolte kohtukulud käesolevas menetluses nende endi kanda;

mõista esimese astme kohtukulud välja E. Josefssonilt.

Väited ja peamised argumendid

Parlament esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks järgmised väited:

rikutud on õigusnormi, moonutatud faktilisi asjaolusid ning põhjendatud ei ole järeldust, et hageja teenistusest vabastamise põhjus oli õigusalase kvalifikatsiooni nõue;

rikutud on õigusnormi, tehes järelduse, et hagejal on õigus olla struktuuriskeemi ja sellega seotud otsuste vastuvõtmise ning selles skeemis nimetatud ametikohtade kirjeldusega seoses ära kuulatud;

moonutatud on faktilisi asjaolusid, tehtud on ilmne hindamisviga ning põhjendatud ei ole järeldust, et kui hageja oleks ka õigusalase kvalifikatsiooni küsimuses ära kuulatud, oleks ärakuulamine asjaomast otsuse tegemise protsessi tegelikult muutnud.

____________