Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie T-566/16, Josefsson / Parlament Europejski, wniesione w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Parlament Europejski

(Sprawa C-506/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Parlament Europejski (przedstawiciele: Í. Ní Riagáin Düro i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Erik Josefsson

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku;

w konsekwencji, oddalenie skargi złożonej w pierwszej instancji;

nakazanie każdej ze stron pokrycia własnych kosztów związanych z niniejszym postępowaniem;

obciążenie E. Josefssona kosztami postępowania poniesionymi w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania Parlament podnosi następujące zarzuty:

(i)    Sąd naruszył prawo, przeinaczył okoliczności faktyczne i nie przedstawił uzasadnienia dotyczącego ustalenia, że wymóg posiadania wykształcenia prawniczego stanowi przyczynę zwolnienia skarżącego;

(ii)    Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że do przyjęcia schematu organizacyjnego, związanych z nim decyzji oraz zawartego w nim opisu stanowisk ma zastosowanie prawo skarżącego do bycia wysłuchanym;

(iii)    Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne, popełnił oczywisty błąd w ocenie i naruszył obowiązek uzasadnienia, stwierdzając, że gdyby skarżącego wysłuchano również w przedmiocie wymogu posiadania wykształcenia prawniczego, takie wysłuchanie faktycznie mogłoby zmienić wynik rozpatrywanego procesu decyzyjnego.

____________