Language of document :

Överklagande ingett den 1 augusti 2018 av Europaparlamentet av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 17 maj 2018 i mål T-566/16, Josefsson mot Europaparlamentet

(Mål C-506/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europaparlamentet (ombud: Í. Ní Riagáin Düro, V. Montebello-Demogeot)

Övrig part i målet: Erik Josefsson

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

således ogilla talan i första instans,

fastställa att parterna ska bära sina rättegångskostnader för förevarande förfarande, och

förplikta Erik Josefsson att bära rättegångskostnaderna i första instans.

Grunder och huvudargument

Vad gäller överklagandet åberopar parlamentet följande grunder:

(i)    Felaktig rättstillämpning, missuppfattning av omständigheterna och bristande motivering när det gäller slutsatsen att kravet på en juridisk kvalifikation var orsaken till sökandens uppsägning.

(ii)    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att antagandet av ett organisationsschema och de beslut som avser nämnda schema, samt beskrivningen av de tjänster som ingår däri ska omfattas av sökandens rätt att bli hörd.

(iii)    Missuppfattning av omständigheterna, uppenbart oriktig bedömning och bristande motivering när det gäller slutsatsen att om sökanden hade fått yttra sig i fråga om huruvida han hade en juridisk kvalifikation så skulle det faktiskt ha kunnat ändra utgången av det aktuella beslutsförfarandet.

____________