Language of document :

Žaloba podaná dne 12. října 2018 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-642/18)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano a F. Thiran, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

v souladu s čl. 258 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie určil,

že Španělské království tím, že pro autonomní oblasti Aragonie, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a Madrid a pro autonomní město Ceuta nepřijalo plány pro nakládání s odpady v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic1 nebo neprovedlo revizi takových plánů v souladu s ustanoveními směrnice 2008/98/ES, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a

že Španělské království tím, že Komisi oficiálně neinformovalo o přijetí nebo revizi plánů pro nakládání s odpady pro autonomní oblasti Aragonie, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a Madrid a pro autonomní město Ceuta, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 33 odst. 1 směrnice 2008/98/ES;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise má za to, že Španělské království tím, že nepřijalo požadovaná opatření do 14. září 2017, tedy ve lhůtě stanovené v jejím odůvodněném stanovisku ze dne 14. července 2017, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze shora uvedených článků a odstavců směrnice 2008/98/ES.

____________

1 Úř. věst. 2008, L 312, s. 3; oprava Úř. věst. 2012, L 99, s. 35.