Language of document :

Sag anlagt den 12. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-642/18)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano og F. Thiran, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås i overensstemmelse med artikel 258, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver 1 , idet det ikke har vedtaget affaldshåndteringsplaner i henhold til kravene i dette direktiv, og idet det ikke har revideret de nævnte planer i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF for så vidt angår de selvstyrende regioner Aragonien, Balearerne, De Kanariske Øer og Madrid, samt den selvstyrende by Ceuta, og

at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 33, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, idet det ikke officielt har underrettet Kommissionen om vedtagelsen eller revisionen af affaldshåndteringsplanerne for så vidt angår de selvstyrende regioner Aragonien, Balearerne, De Kanariske Øer og Madrid, samt den selvstyrende by Ceuta.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det er Kommissionens opfattelse, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til de nævnte bestemmelser i direktiv 2008/98/EF, idet det ikke har vedtaget de krævede foranstaltninger inden den 14. september 2017, som er den frist, der blev fastsat i Kommissionens begrundede udtalelse af 14. juli 2017.

____________

1 EUT 2008, L 312, s. 3.