Language of document :

12. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-642/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano ja F. Thiran)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tunnistada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 esimese lõigu alusel, et

kuna Hispaania Kuningriik ei võtnud vastu kõiki jäätmekavasid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid,1 või ei muutnud neid kavasid vastavalt direktiivis 2008/98/EÜ sätestatule seoses Aragóni, Baleaaride, Kanaari saarte ja Madridi autonoomsete piirkondade ning Ceuta autonoomse linnaga, siis on see liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/98/EÜ artikli 28 lõikest 1 ja artikli 30 lõikest 1, ja

kuna Hispaania Kuningriik ei teavitanud komisjoni ametlikult Aragóni, Baleaaride, Kanaari saarte ja Madridi autonoomsete piirkondade ning Ceuta autonoomse linna jäätmekavade vastuvõtmisest või muudatustest, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 33 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et Hispaania Kuningriik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/98/EÜ viidatud artiklitest, kuna ta ei võtnud vastu nõutud meetmeid 14. septembriks 2017, mis oli komisjoni 14. juuli 2017. aasta põhjendatud arvamuses kehtestatud tähtaeg.

____________

1 ELT 2008, L 312, lk 3