Language of document :

Žaloba podaná 12. októbra 2018 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-642/18)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano a F. Thiran, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

–    Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd v súlade s článkom 258 prvým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie určil, že

Španielske kráľovstvo si tým, že nezabezpečilo vypracovanie programov odpadového hospodárstva v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc1 , alebo tým, že nerevidovalo uvedené programy v súlade s ustanoveniami smernice 2008/98/ES, pokiaľ ide o autonómne spoločenstvá Aragónsko, Baleáry, Kanárske ostrovy a Madrid a autonómne mesto Cueta, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 28 ods. 1 a z článku 30 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a že

Španielske kráľovstvo si tým, že oficiálne neoznámilo Komisii prijatie alebo revíziu programov odpadového hospodárstva, pokiaľ ide o autonómne spoločenstvá Aragónsko, Baleáry, Kanárske ostrovy a Madrid a autonómne mesto Cueta, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 33 ods. 1 smernice 2008/98/ES,

–    zaviazal Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že Španielske kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených článkov a odsekov smernice 2008/98/ES, keďže neprijalo požadované opatrenia v lehote do 14. septembra 2017, stanovenej v odôvodnenom stanovisku Komisie zo 14. júla 2017.

____________

1 Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3.