Language of document :

Иск, предявен на 23 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-664/18)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Norris-Usher, K. Petersen)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Ищецът иска от Съда

да установи, че като продължава да превишава на годишните пределно допустими стойности за NO2 в следните зони: UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) и UK0036 (North East), както и почасовите пределно допустими стойности за NO2 в зона UK0001 (Greater London Urban Area), след като тези пределно допустими стойности влизат в сила на 1 януари 2010 г., Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/EО1 във връзка с приложение XI към тази директива;

да установи, че считано от 11 юни 2010 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не изпълнява по отношение на посочените зони задълженията си по член 23, параграф 1 от Директива 2008/50/EО във връзка с приложение XV към тази директива, и по-специално задължението си по член 23, параграф 1, втора алинея от същата директива да се съкрати колкото се може повече продължителността на периода на такова превишаване;

да осъди Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

От 2010 г. годишните пределно допустими стойности за NO2 са превишавани в 16 зони и агломерации, а почасовите пределно допустими стойности за NO2 са превишени в една зона. Тези превишавания съставляват сами по себе си нарушение на член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/EО от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа във връзка с приложение XI към тази директива.

Въпреки това продължително нарушение на член 13, параграф 1 във връзка с приложение XI към тази директива, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не изпълнява задължението си да приеме планове за качеството на атмосферния въздух, които предвиждат подходящи мерки за максималното намаляване на периода на превишаване. Доказателство, че предвидените от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия мерки са недостатъчни е продължителността на периода на превишаване на пределно допустимите стойности, сериозността на тези превишавания и тенденцията за несъобразяване с изискванията на Директивата, както и подробният анализ на всеки от плановете за качеството на атмосферния въздух в съответните 16 зони и агломерации, които са обект на настоящия иск.

____________

1 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 2008 г., стр. 1).