Language of document :

Sag anlagt den 23. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

(Sag C-664/18)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Norris-Usher og K. Petersen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF 1 , sammenholdt med dette direktivs bilag XI, idet årsgrænseværdierne for NO2 i zonerne UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) og UK0036 (North East) og timegrænseværdierne for NO2 i zone UK0001 (Greater London Urban Area) fortsat er blevet overskredet, efter at disse grænseværdier trådte i kraft den 1. januar 2010.

Det fastslås, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland siden den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med dette direktivs bilag XV, med hensyn til de ovenfor nævnte zoner og navnlig forpligtelsen i henhold til artikel 23, stk. 1, andet afsnit, til at sikre, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Siden 2010 er årsgrænseværdien for NO2 blevet overskredet i 16 zoner og bymæssige områder og timegrænseværdien er blevet overskredet i en zone. Disse overskridelser udgør i sig selv en tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med dette direktivs bilag XI.

På trods af denne vedholdende overtrædelse af artikel 13, stk. 1, sammenholdt med dette direktivs bilag XI, har Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland undladt at vedtage luftkvalitetsplaner, der omfatter egnede foranstaltninger, så overskridelsesperioden bliver kortest mulig. Den utilstrækkelige karakter af de foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har planlagt, fremgår af varigheden af den periode, hvor grænseværdierne er blevet overskredet, overskridelsernes størrelse og udviklingstendensen vedrørende overholdelse samt af en detaljeret analyse af hver af de respektive luftkvalitetsplaner vedrørende de 16 zoner og bymæssige områder, der er genstand for dette søgsmål.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21.5.2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 2008, L 152, s. 1).