Language of document :

Kanne 23.10.2018 – Euroopan komissio v. Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-664/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Norris-Usher ja K. Petersen)

Vastaaja: Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä direktiivin liitteen XI kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska typpidioksidin (NO2) osalta kalenterivuotta koskevat raja-arvot on ylitetty alueilla UK0001 (Suur-Lontoon taajama); UK0002 (West Midlandsin taajama); UK0003 (Suur-Manchesterin taajama); UK 0004 (West Yorkshiren taajama); UK 0013 (Teessiden taajama); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southamptonin taajama); UK0024 (Glasgow’n taajama); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) ja UK0036 (North East) ja typpidioksidin (NO2) tuntiarvo on ylitetty alueella UK0001 (Suur-Lontoon taajama) siitä lähtien, kun kyseiset raja-arvot tulivat voimaan 1.1.2010,

toteaa, että 11.6.2010 lähtien Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä direktiivin liitteen XV kanssa, mukaisia velvoitteitaan edellä mainituilla alueilla ja erityisesti 23 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa asetettua velvoitetta taata, että ylitysajanjakso olisi mahdollisimman lyhyt

velvoittaa Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vuodesta 2010 lähtien typpidioksidin (NO2) kalenterivuotta koskeva raja-arvo on ylitetty 16:lla alueella ja taajamassa ja tuntiarvo on ylitetty yhdellä alueella. Tämä merkitsee ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XI kanssa, rikkomista.

Huolimatta kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XI kanssa, jatkuvasta rikkomisesta Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt antamatta ilmanlaatusuunnitelmia, joissa toteutetaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen takaamiseksi, että ylitysajanjakso olisi mahdollisimman lyhyt. Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan toimenpiteiden riittämättömyys ilmenee muun muassa raja-arvojen ylitysajanjakson kestosta, ylitysten vakavuudesta ja kehityksestä sekä tämän kanteen kohteena olevalle 16 alueelle ja taajamalle laadittujen ilmanlaatua koskevien suunnitelmien yksityiskohtaisesta tarkastelusta.

____________

1 Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY (EUVL 2008, L 152, s. 1).