Language of document :

Beroep ingesteld op 23 oktober 2018 – Europese Commissie / Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(Zaak C-664/18)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Norris-Usher, K. Petersen, gemachtigden)

Verwerende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Conclusies

vaststellen dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG1 , in samenhang met bijlage XI bij deze richtlijn, door de jaargrenswaarden voor NO2 te blijven overschrijden in de zones UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) en UK0036 (North East), en door de uurgrenswaarden voor NO2 te blijven overschrijden in zone UK0001 (Greater London Urban Area), sinds de inwerkingtreding van die grenswaarden op 1 januari 2010;

vaststellen dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland sinds 11 juni 2010, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG, in samenhang met bijlage XV bij deze richtlijn, en met name de in artikel 23, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn neergelegde verplichting om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden, en

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Sinds 2010 zijn de jaargrenswaarden voor NO2 in 16 zones en agglomeraties overschreden en zijn de uurgrenswaarden in één zone overschreden. Deze overschrijdingen vormen op zichzelf een schending van artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, gelezen in samenhang met bijlage XI bij dezelfde richtlijn.

Ondanks deze aanhoudende schending van artikel 13, lid 1, gelezen in samenhang met bijlage XI bij de richtlijn, heeft het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland geen luchtkwaliteitsplannen vastgesteld die passende maatregelen bevatten om de overschrijdingsperiode zo kort mogelijk te houden. De ontoereikendheid van de maatregelen die door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zijn voorgesteld, blijkt uit de duur van de periode waarin de grenswaarden werden overschreden, het niveau van de overschrijdingen en de ontwikkeling ervan, alsmede uit een gedetailleerde analyse van elk van de respectieve luchtkwaliteitsplannen voor de 16 zones en agglomeraties die het voorwerp zijn van het onderhavige beroep.

____________

1 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB 2008, L 152, blz. 1).