Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-664/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Norris-Usher, K. Petersen, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska tým, že pokračovalo v prekračovaní ročných limitných hodnôt NO2 v zónach UK0001 (mestská oblasť Greater London), UK0002 (mestská oblasť West Midlands), UK0003 (mestská oblasť Greater Manchester), UK 0004 (mestská oblasť West Yorkshire), UK 0013 (mestská oblasť Teesside), UK0014 (The Potteries), UK0018 (Kingston upon Hull), UK0019 (mestská oblasť Southampton), UK0024 (mestská oblasť Glasgow), UK0029 (Eastern), UK0031 (South East), UK0032 (East Midlands), UK0033 (North West & Merseyside), UK0034 (Yorkshire & Humberside), UK0035 (West Midlands) a UK0036 (North East) ako aj hodinových limitných hodnôt NO2 v zóne UK0001 (mestská oblasť Greater London) od nadobudnutia účinnosti týchto limitných hodnôt k 1. januáru 2010, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 ods. 1 smernice 2008/50/ES1 v spojení s Prílohou XI tejto smernice,

určil, že od 11. júna 2010 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vo vyššie uvedených zónach neplní povinnosti vyplývajúce z článku 23 ods. 1 smernice 2008/50/ES v spojení s Prílohou XV tejto smernice, a to konkrétne povinnosť skrátiť čo najviac obdobie prekračovanie hodnôt vyplývajúcu z druhého odseku článku 23 ods. 1,

uložil Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od roku 2010 boli ročné limity pre NO2 prekračované v 16 zónach a aglomeráciách a hodinové limity boli prekračované v jednej zóne. Tieto prekročenia samy osebe predstavujú porušenie článku 13 ods. 1 smernice 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v spojení s prílohou XI tej istej smernice.

Napriek tomuto pretrvávajúcemu porušeniu článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI tejto smernice Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska neprijalo plány kvality ovzdušia, ktoré stanovujú vhodné opatrenia na to, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo. Nedostatočnosť opatrení navrhovaných Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska preukazuje dĺžka obdobia, v ktorom dochádzalo k prekračovaniu limitných hodnôt, rozsah prekročenia a trend dosahovania súladu, ako aj podrobná analýza každého z príslušných plánov kvality ovzdušia týkajúceho sa 16 zón a aglomerácií, ktoré sú predmetom tejto žaloby.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1).