Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-664/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Norris-Usher, K. Petersen)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i direktiv 2008/50/EG,1 jämförd med bilaga XI till direktivet, genom att fortsätta överskrida gränsvärdena för kvävedioxid (NO2) i zonerna FK0001 (Greater Londons stadsområde), FK0002 (West Midlands stadsområde), FK0003 (Greater Manchesters stadsområde), FK0004 (West Yorkshires stadsområde), FK0013 (Teessides stadsområde), FK0014 (The Potteries), FK0018 (Kingston upon Hull), FK0019 (Southamptons stadsområde), FK0024 (Glasgows stadsområde), FK0029 (Eastern), FK0031 (South East), FK0032 (East Midlands), FK0033 (North West & Merseyside), FK0034 (Yorkshire & Humberside), FK0035 (West Midlands) and FK0036 (North East), samt timgränsvärdet för NO2 i zonen FK0001 (Greater Londons stadsområde), trots att dessa gränsvärden trädde i kraft den 1 januari 2010,

fastställa att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland sedan den 11 juni 2010 har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktiv 2008/50/EG, jämförd med bilaga XV till direktivet, med avseende på ovannämnda zoner och, i synnerhet, skyldigheten enligt artikel 23.1 andra stycket att se till att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt, och

förplikta Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Årsgränsvärdena för NO2 har sedan år 2010 överskridits i 16 zoner och tätbebyggelser och timgränsvärdena har överskridits i en zon. Dessa fall av överskridande utgör, även i sig, ett åsidosättande av artikel 13.1 i direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till samma direktiv.

Trots att detta åsidosättande av artikel 13.1, jämförd med bilaga XI till direktivet, har bestått har Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland underlåtit att upprätta luftkvalitetsplaner i vilka det föreskrivs lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt. Bristerna i de åtgärder som förutsetts av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland framgår klart av hur länge den period under vilken gränsvärdena överskridits har pågått, överskridandenas omfattning och uppfyllandets utveckling, samt den närmare analysen av varje luftkvalitetsplan för de 16 zoner och tätbebyggelser som avses i denna ansökan.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1).