Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Eparchiako Dikastirio Larnakas (Κypros) on esittänyt 19.9.2018 – D. Z. v. Blue Air – Airline Management Solutions SRL

(asia C-584/18)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: D. Z.

Vastaaja: Blue Air – Airline Management Solutions SRL

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko päätöstä N:o 565/2014/EU1 tulkita siten, että sillä on välittömiä oikeusvaikutuksia, jotka koskevat yhtäältä kolmannen maan kansalaisten oikeutta siihen, että heiltä ei vaadita viisumia heidän saapuessaan määränpääjäsenvaltioon, ja toisaalta sitä, että määränpääjäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta vaatia tällaista viisumia, jos kolmannen maan kansalaisella on viisumi tai oleskelulupa, joka on mainittu vastavuoroisesti tunnustettavien asiakirjojen luettelossa päätöksen N:o 565/2014/EU mukaisesti, jota vastaanottava jäsenvaltio on sitoutunut soveltamaan?

Mikäli lentoliikenteen harjoittaja itse ja/tai lähtöjäsenvaltion lentokentällä toimivan valtuutetun, nimetyn edustajansa välityksellä epää matkustajan pääsyn lennolle sillä perusteella, että määränpäänä olevan jäsenvaltion viranomaiset epäävät matkustajan pääsyn määränpääjäsenvaltioon väitetyn maahantuloviisumin puuttumisen takia, voidaanko katsoa, että lentoliikenteen harjoittaja käyttää toimivaltaa ja toimii kyseisen jäsenvaltion ilmentymänä (emanation of State), siten, että asianomainen matkustaja voi vedota päätöksen N:o 565/2014/EU mukaisesti lähtöjäsenvaltion tuomioistuimessa osoittaakseen maahantulo-oikeutensa ilman lisäviisumia ja esittääkseen korvausvaatimuksensa tämän oikeuden loukkaamisesta ja edelleen lentokuljetussopimuksensa rikkomisesta?

Voiko lentoliikenteen harjoittaja itse ja/tai valtuutetun, nimetyn edustajansa välityksellä evätä kolmannen maan kansalaisen pääsyn lennolle perusteena määränpäänä olevan jäsenvaltion viranomaisten päätös evätä matkustajan pääsy alueelleen ilman, että asianomaiselle matkustajalle on annettu ja/tai toimitettu maahantulon epäävää kirjallista perusteltua päätöstä (ks. asetuksen (EU) 2016/3992 14 artiklan 2 kohta, entinen asetuksen (EU) 562/2006 13 artikla, jossa määritellään maahantulon epäävä perusteltu päätös), ja voidaanko tällöin varmistaa asianomaisen matkustajan perusoikeuksien kunnioittaminen ja erityisesti oikeuksien oikeussuoja (ks. edellä mainitun asetuksen 4 artikla)?

Onko asetuksen (EY) N:o 261/20043 2 artiklan j alakohdan mukaista, että sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät sellaiset lennolle pääsyn epäämiset, joista päättää lentoliikenteen harjoittaja väitettyjen ”puutteellisten matkustusasiakirjojen” perusteella? Voidaanko tällaisen lennolle pääsyn epäämisen tulkita kuuluvan asetuksen soveltamisalaan, mikäli tuomioistuimessa todetaan, kunkin tapauksen erityisolosuhteet huomioiden, että matkustusasiakirjat olivat riittävät ja että lennolle pääsyn epäämiselle ei ollut perusteita tai se oli laitonta, koska se oli unionin oikeuden vastaista?

Voidaanko matkustajalta evätä oikeus asetuksen (EY) N:o 261/2004 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin korvauksiin lentoliikenteen harjoittajaa koskevan vastuuvapauslausekkeen tai vastuun rajoittamisen perusteella tapauksessa, jossa matkustusasiakirjat ovat väitetysti puutteelliset, jos tällainen lauseke on julkaistu etukäteen ja jos se sisältyy lentoliikenteen harjoittajan tavanomaisiin toiminta- ja/tai palveluiden tarjoamisen edellytyksiin? Estävätkö edellä mainitun asetuksen 15 artikla ja 14 artikla tällaiset lentoliikenteen harjoittajaa koskevat vastuuvapauslausekkeet ja/tai vastuun rajoittamisen?

____________

1 Yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Bulgaria, Kroatia, Kypros ja Romania hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten, sekä päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta 15.5.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 565/2014/EU (EUVL 2014, L 157, s 23).

2 Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9.3.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399 (EUVL 2016, L 77, s. 1)

3 Lentomatkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).