Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cyprus) 19. septembra 2018 – D. Z./Blue Air - Airline Management Solutions S.R.L.

(vec C-584/18)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: D. Z.

Žalovaná: Blue Air - Airline Management Solutions S.R.L.

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa rozhodnutie č. 565/2014/EÚ1 správne vykladať tak, že tento predpis má priame právny účinky, a to jednak pokiaľ ide o právo štátnych príslušníkov tretích krajín, aby ako súkromné osoby nepodliehali pri svojom vstupe do cieľového členského štátu vízovej povinnosti, jednak pokiaľ ide o povinnosť dotknutého cieľového členského štátu nevyžadovať predmetné vízum, pokiaľ sú uvedené osoby držiteľmi víza alebo povolenia na pobyt zaradeného na zoznam dokladov vzájomne uznávaných na základe rozhodnutia č. 565/2014/EÚ, ktoré sa cieľový členský štát zaviazal uplatňovať?

2.    V prípade, že letecký dopravca na letisku členského štátu odchodu priamo alebo/a prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov a delegátov odmietne cestujúcemu nástup do lietadla, pričom sa odvolá na zamietavé stanovisko orgánov cieľového členského štátu povoliť jeho vstup do tohto štátu z dôvodu údajne chýbajúceho vstupného víza (visa), možno usudzovať, že daný letecký dopravca zastáva funkciu a pôsobí v mene dotknutého štátu (emanation of State), s tým, že poškodený cestujúci sa voči nemu môže na súde cieľového členského štátu dovolávať rozhodnutia č. 565/2014/EÚ, a to s cieľom preukázať svoj nárok na vstup do krajiny bez ďalšieho víza a požiadať o peňažnú náhradu škody za porušenie tohto jeho práva, čiže porušenie jeho prepravnej zmluvy?

3.    Môže letecký dopravca priamo alebo/a prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov a delegátov odmietnuť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nástup do lietadla na základe rozhodnutia orgánu cieľového členského štátu zamietnuť vstup na územie tohto členského štátu, a to bez predchádzajúceho vydania a/alebo doručenia dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny akéhokoľvek písomného odôvodneného rozhodnutia o odopretí vstupu [pozri článok 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 2016/3992 , predtým článku 13 nariadenia (ES) č. 562/2006, v ktorom sa stanovuje povinnosť vydať odôvodnené rozhodnutie o odopretí vstupu], s cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných práv, najmä súdnej ochrany práv poškodeného cestujúceho (pozri článok 4 tohto nariadenia)?

4.    Má sa článok 2 písm. j) nariadenia (ES) č. 261/20043 vykladať v tom zmysle, že z rámca pôsobnosti tohto ustanovenia sa vylučuje prípad odmietnutia nástupu cestujúceho do lietadla v každom prípade, keď ho letecký dopravca nariadi z dôvodu údajných „nedostatočných cestovných dokumentov“? Má sa toto nariadenie vykladať tak, že sa vzťahuje na odmietnutie nástupu do lietadla, pokiaľ sa v súdnom konaní na základe konkrétnych okolností každého jednotlivého prípadu rozhodne, že cestovné dokumenty boli dostatočné, pričom odmietnutie nástupu bolo nedôvodné alebo nezákonné z dôvodu porušenia práva Únie?

5.    Možno cestujúceho pripraviť o nárok na náhradu podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004 v dôsledku odvolania sa na zmluvné ustanovenie o zbavení alebo obmedzení zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade údajných nedostatočných cestovných dokumentov v prípade, že takéto ustanovenie existuje v bežných a vopred uverejnených podmienkach prevádzkovania a/alebo poskytovania služieb leteckého dopravcu? Bráni článok 15 v spojení s ustanovením článku 14 uvedeného nariadenia uplatňovaniu takýchto zmluvných ustanovení o obmedzení a/alebo zbavení zodpovednosti leteckého dopravcu?

____________

1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 565/2014/EÚ z 15. mája 2014 , ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia alebo zamýšľaného pobytu na ich územiach, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní nepresiahne 90 dní a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Ú. v. EÚ L 157, 2014, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 2016, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Text s významom pre EH- Vyhlásenie Komisie (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).