Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Tributário de Lisboa (Португалия), постъпило на 28 септември 2018 г. — Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-613/18)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Tributário de Lisboa

Страни в главното производство

Жалбоподател: Канадска държава

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira (Данъчен и митнически орган като представител на Министерство на финансите)

Преюдициален въпрос

Що се отнася до данъчното облагане на дивиденти, разпределени от установено на територията на страната дружество, към неустановено дружество, съвместимо ли е с принципа за забрана на ограниченията върху движението на капитали между държави членки и трети страни съществуването на ефективно по-тежко облагане с данък IRC, приложимо към установените в трета страна образувания в сравнение с облагането, приложимо към установено на територията на страната образувание с идентичен характер?

____________