Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalsko) 28. septembra 2018 – Štát Kanada/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-613/18)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Tributário de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Štát Kanada

Odporca: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálna otázka

Je v oblasti zdanenia dividend vyplatených subjektom so sídlom na vnútroštátnom území subjektu, ktorý nemá sídlo v danom štáte, zlučiteľné so zásadou zákazu obmedzení pohybu kapitálu medzi členskými štátmi a tretími krajinami, aby existovala skutočná sadzba dane z príjmov právnických osôb uplatniteľná na subjekty, ktoré majú sídlo v tretej krajine, ktorá je viac zaťažujúca než sadzba dane, ktorá sa uplatňuje na rezidenta na vnútroštátnom území, ktorý má rovnakú povahu?

____________