Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) den 28 september 2018 – Estado do Canadá mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-613/18)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Tributário de Lisboa

Parter i det nationella målet

Klagande: Estado do Canadá

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfråga

Är det förenligt med principen om förbud mot restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredjeland att, i samband med beskattning av utdelning från ett i beskattningslandet etablerat bolag till ett rättssubjekt som saknar hemvist i landet, på rättssubjekt som har hemvist i ett tredjeland tillämpa en högre effektiv skattesats, för skatten på inkomst för juridiska personer, än den som tillämpas på ett rättssubjekt av samma slag som har hemvist i beskattningslandet?

____________