Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgerichts (Østrig) den 25. september 2018 – Adler Real Estate AG m.fl.

(Sag C-605/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgerichts

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP og TZ

Sagsøgt: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 3, stk. 1a, fjerde afsnit, litra iii), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF 1 , senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU, fortolkes således, at det er en betingelse for lovligt at kunne stille »strengere krav« for så vidt angår »aktionærer, fysiske personer eller juridiske enheder«, at de »love eller administrative bestemmelser«, der opstiller de strengere krav vedrørende oplysninger om ejerandele, er »under tilsyn« fra en myndighed, som medlemsstaten har udpeget i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/25/EF 2 […] om overtagelsestilbud, og at dette tilsyn omfatter kontrol med, at de strengere krav vedrørende oplysninger om ejerandele som omhandlet i direktiv 2004/109/EF er opfyldt?

Er artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder til hinder for en national praksis, hvorefter en retskraftig afgørelse vedtaget af tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/25/EF, hvorved det blev fastslået, at en person havde overtrådt de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af direktiv 2004/25/EF, også tillægges bindende virkning i forbindelse med en straffesag mod samme person vedrørende tilsidesættelse af hermed forbundne nationale forskrifter til gennemførelse af direktiv 2004/109/EF (gennemsigtighedsdirektivet), således at denne person er hindret i at anfægte den allerede retskraftigt fastslåede lovovertrædelse i retlig og faktisk henseende?

____________

1     EUT 2004, L 390, s. 38.

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21.4.2004 om overtagelsestilbud (EUT 2004, L 142, s. 12).