Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Austria) 25. septembril 2018 – Adler Real Estate AG jt

(kohtuasi C-605/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Vastustaja: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ1 , mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/50/EL, artikli 3 lõike 1a neljanda lõigu punkti iii tuleb tõlgendada nii, et „aktsionäridele või füüsilistele või juriidilistele isikutele“ „rangemate nõuete“ kehtestamine on lubatud tingimusel, et „õigus- või haldusnormide“ üle, milles on sätestatud rangemad nõuded osalusest teatamisele, „teostab järelevalvet“ asutus, mille liikmesriik on määranud vastavalt […] direktiivi 2004/25/EÜ2 ülevõtmispakkumiste kohta artiklile 4, ja et kõnealune järelevalve hõlmab osalusest teatamise suhtes kehtestatud rangematest nõuetest kinnipidamist direktiivi 2004/109/EÜ tähenduses?

2.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus liikmesriigi praktika, millest tuleneb, et direktiivi 2004/25/EÜ artiklis 4 sätestatud järelevalveasutuse jõustunud otsusel, millega tuvastati, et teatav isik on rikkunud direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnorme, on siduv mõju ka selle isiku suhtes läbi viidavas väärteomenetluses, mis käsitleb direktiivi 2004/109/EÜ (nn läbipaistvusdirektiiv) ülevõtmiseks kehtestatud seonduvate liikmesriigi õigusnormide rikkumist, mille tulemusel ei ole asjaomasel isikul võimalust vaidlustada jõustunud otsusega tuvastatud õigusrikkumist õigusliku hinnangu ega asjaolude tuvastamise osas?

____________

1 ELT 2004, L 390, lk 38.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprill 2004. aasta direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta; EÜT 2004, L 142, lk 12; ELT eriväljaanne 07/07, lk 286.