Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2018. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Adler Real Estate AG és társai

(C-605/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Fellebbező felek: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Ellenérdekű hatóság: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a legutóbb a 2013/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikke (1a) bekezdése negyedik albekezdésének iii. pontját, hogy a „részvénytulajdonosokra vagy […] természetes vagy jogi személyekre” vonatkozó „szigorúbb követelmények[…]” megengedhetőségének feltétele, hogy azokat a „törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket”, amelyek a szavazati jog mértékének bejelentésére vonatkozó szigorúbb követelményeket írnak elő, a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv2 4. cikke alapján a tagállam által kijelölt hatóság „felügyel[je]”, és hogy e felügyelet kiterjedjen a 2004/109/EK irányelv értelmében vett, a szavazati jog mértékének bejelentésére vonatkozó szigorúbb követelmények betartására?

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ugyanezen személy ellen a 2004/109/EK irányelvet (átláthatósági irányelv) átültető, ehhez kapcsolódó nemzeti jogszabályok megsértése miatt lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban is kötőerővel rendelkezik, és ezért ez a személy nem vitathatja jogi vagy ténybeli szempontból a már jogerősen megállapított jogsértést?

____________

1 HL 2004. L 390., 38. o.

2 A nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 142., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 20. o.)