Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. septembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Austrija) – Adler Real Estate AG u.c.

(Lieta C-605/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāji: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Atbildētāja: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK 1 , kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/50/ES, 3. panta 1.a punkta ceturtās daļas iii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “stingrākas prasības” “akciju turētājam vai [..] fiziskai vai juridiskai personai” var atļaut ar nosacījumu, ka “normatīvos un administratīvos aktus”, kuros ir paredzētas stingrākas prasības līdzdalības publicitātei, “uzrauga” dalībvalsts atbilstoši Direktīvas 2004/25/EK 2 [..] par pārņemšanas piedāvājumiem 4. pantam izraudzīta iestāde un ka šī uzraudzība ietver to, vai tiek ievērotas stingrākas prasības līdzdalības publicitātei Direktīvas 2004/109/EK izpratnē?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam ir pretrunā valsts prakse, saskaņā ar kuru uzraudzības iestādes galīgam lēmumam atbilstoši Direktīvas 2004/25/EK 4. pantam, kurā ir konstatēts personas izdarīts tādu valsts tiesību normu pārkāpums, kas pieņemtas, transponējot Direktīvu 2004/25/EK, arī pret to pašu personu uzsāktā soda piemērošanas procesā par ar to saistītu tādu valsts tiesību normu pārkāpumu, kas pieņemtas, transponējot Direktīvu 2004/109/EK (Pārredzamības direktīva), tiek atzīts saistošs spēks, kas nozīmē, ka šai personai ir liegts apstrīdēt jau ar galīgu spēku konstatēto tiesību pārkāpumu no juridiskā un faktiskā viedokļa?

____________

1 OV 2004, L 390, 38. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV 2004, L 142, 12. lpp.).