Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Rakúsko) 25. septembra 2018 – Adler Real Estate AG a i.

(vec C-605/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Žalovaný orgán: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 1a štvrtý pododsek bod iii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES1 , naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ, vykladať v tom zmysle, že je predpokladom prípustnosti „prísnejších požiadaviek“ pre „držiteľa akcií alebo fyzickú osobu či právnickú osobu“, aby „zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia“, ktoré stanovujú prísnejšie požiadavky pre zverejnenie podielov, boli „kontrolované“ orgánom, ktorý určil členský štát podľa článku 4 smernice 2004/25/ES2 … o ponukách na prevzatie, a že táto kontrola zahŕňa dodržanie prísnejších požiadaviek pre zverejnenie podielov v zmysle smernice 2004/109/ES?

Bráni článok 47 Charty základných práv Európskej únie vnútroštátnej praxi, podľa ktorej právoplatné rozhodnutie orgánu dohľadu podľa článku 4 smernice 2004/25/ES, ktorým bolo určené, že osoba porušila vnútroštátne predpisy prijaté na prebratie smernice 2004/25/ES, má záväzný účinok aj v rámci sankčného konania vedeného proti tej istej osobe z dôvodu porušenia nadväzujúcich vnútroštátnych noriem na prebratie smernice 2004/109/ES (smernica o požiadavkách na transparentnosť), takže to tejto osobe bráni v tom, aby z právneho a faktického hľadiska napadla už právoplatne určené porušenie práva?

____________

1     Ú. v. EÚ L 390, 2004, s. 38.

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 2004, s. 12; Mim. vyd. 17/002, s. 20).