Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Österrike) den 25 september 2018 – Adler Real Estate AG m.fl.

(Mål C-605/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Motpart: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.1a fjärde stycket led iii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG1 , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, tolkas på så sätt att ett villkor för att ”strängare krav” ska få åläggas ”aktieägare eller fysiska eller juridiska personer” är att den myndighet som medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/252 … om uppköpserbjudanden, ”utövar tillsyn” över de ”lagar och andra författningar” som föreskriver strängare krav för offentliggörande av andelsinnehav och att denna tillsyn omfattar efterlevnaden av dessa strängare krav beträffande offentliggörande av andelsinnehav, i den mening som avses i direktiv 2004/109/EG?

Utgör artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hinder för en nationell praxis som innebär att ett lagakraftvunnet beslut, som fattats av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/25 och genom vilket det fastställs att en person har överträtt nationella bestämmelser som har utfärdats för att genomföra direktiv 2004/25, har bindande verkan också inom ramen för ett straffrättsligt förfarande mot samma person på grund av en överträdelse av nationella bestämmelser i anknytning till detta direktiv vilka införlivar direktiv 2004/109/EG (öppenhetsdirektivet), vilket innebär att denna person inte har möjlighet att göra faktiska och rättsliga invändningar i syfte att bestrida den överträdelse som fastslagits i ett redan lagakraftvunnet beslut?

____________

1 EUT L 390, 2004, s.38.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 2004, s. 12).