Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Дело C329/17

Gerhard Prenninger и др.

срещу

Oberösterreichische Landesregierung

и

Netz Oberösterreich GmbH

(Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof)

„Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2011/92/ЕС — Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Приложение II — Точка 1, буква г) — Понятие „обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята“ — Разчистване на горско трасе, свързано със строителството и използването на надземен електропровод“

Резюме — Решение на Съда (осми състав) от 7 август 2018 г.

Околна среда — Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Директива 2011/92 — Извършване на оценка за проектите от класовете, изброени в приложение II — Обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята — Понятие — Разчистване на горско трасе, свързано със строителството и използването на надземен електропровод — Включване

(точка 1, буква г) от приложение II към Директива 2011/92 на Европейския парламент и на Съвета)

Точка 1, буква г) от приложение II към Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда трябва да се тълкува в смисъл, че попада в обхвата на понятието „обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята“ по смисъла на тази разпоредба разчистването на горско трасе за целите на монтирането и използването на надземен електропровод, като разглеждания в главното производство, за времето на законното му съществуване на това място.

От текста на точка 1, буква г) от посоченото приложение II е видно, че то се отнася не до всяко обезлесяване, а само до дейностите по обезлесяване, извършени с цел да се придаде ново предназначение на съответните земи. Следва обаче да се констатира, че доколкото разчистването на горско трасе, като разглежданото по главното производство, е планирано с цел монтирането и използването на надземен електропровод, на съответните земи се придава ново предназначение. Следователно разчистване като разглежданото по главното производство попада в точка 1, буква г) от приложение II към Директивата за ОВОС.

(вж. т. 32, 33 и 41 и диспозитива)