Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Asia C-329/17

Gerhard Prenninger ym.

vastaan

Oberösterreichische Landesregierung
ja
Netz Oberösterreich GmbH

(Verwaltungsgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 2011/92/EU – Tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi – Liite II – 1 kohdan d alakohta – Käsite ”metsänhakkuut maan käyttötarkoituksen muuttamiseksi” – Maanpäällisen sähkölinjan rakentamiseen ja toimintaan liittyvä polun raivaaminen metsän läpi

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 7.8.2018

Ympäristö – Tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2011/92 – Arvioinnin tekeminen liitteessä II lueteltuihin luokkiin kuuluvista hankkeista – Metsänhakkuut maan käyttötarkoituksen muuttamiseksi – Käsite – Maanpäällisen sähkölinjan rakentamiseen ja toimintaan liittyvä polun raivaaminen metsän läpi sisältyy käsitteeseen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92 liitteessä II olevan 1 kohdan d alakohta)

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU liitteessä II olevan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitettuun käsitteeseen ”metsänhakkuut maan käyttötarkoituksen muuttamiseksi” sisältyy polun raivaaminen metsän läpi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen maanpäällisen sähkölinjan rakentamista ja toimintaa varten sen lainmukaisen olemassaolon ajaksi.

Kyseisessä liitteessä II olevan 1 kohdan d alakohdan sanamuodosta ilmenee, ettei siinä tarkoiteta kaikkia metsänhakkuita vaan ainoastaan sellaisia metsänhakkuutoimia, jotka tehdään uuden käyttötarkoituksen antamiseksi kyseessä oleville maa-alueille. Onkin todettava, että koska pääasiassa kyseessä olevan kaltainen polun raivaaminen metsän läpi on suunniteltu tehtäväksi maanpäällisen energiansiirtolinjan rakentamista ja toimintaa varten, kyseessä olevat maa-alueet saavat uuden käyttötarkoituksen. Näin ollen pääasiassa kyseessä olevan kaltainen polun raivaaminen kuuluu YVA-direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan.

(ks. 32, 33 ja 41 kohta sekä tuomiolauselma)