Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Lieta C329/17

Gerhard Prenninger u.c.

pret

Oberösterreichische Landesregierung
un
Netz Oberösterreich GmbH

(Verwaltungsgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 2011/92/ES – Noteiktu projektu ietekmes uz vidi novērtējums – II pielikums – 1. panta d) punkts – Jēdziens “atmežošana, lai pārietu uz citu zemes izmantošanas veidu” – Stigas mežizstrāde, kas saistīta ar gaisvadu elektrolīnijas ierīkošanu un ekspluatāciju

Kopsavilkums – Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums

Vide – Noteiktu projektu ietekmes uz vidi novērtējums – Direktīva 2011/92/EK – II pielikumā uzskaitīto projektu pakļaušana novērtējumam – Atmežošana, lai pārietu uz citu zemes izmantošanas veidu – Jēdziens – Stigas mežizstrāde, kas saistīta ar gaisvadu elektrolīnijas ierīkošanu un ekspluatāciju – Ietveršana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/92 II pielikuma 1. punkta d) apakšpunkts)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu II pielikuma 1. punkta d) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka jēdzienā “atmežošana, lai pārietu uz citu zemes izmantošanas veidu” šīs tiesību normas izpratnē ietilpst tādas stigas mežizstrāde gaisvadu elektrolīnijas ierīkošanai un ekspluatēšanai kā pamatlietā aplūkotā tās likumīgās pastāvēšanas laikposmā.

No II pielikuma 1. punkta d) apakšpunkta izriet, ka tas neattiecas uz ikvienu atmežošanu, bet gan vienīgi uz tādu atmežošanu, kura tiek veikta, lai pārietu uz jaunu attiecīgās zemes izmantošanas veidu. Ir jākonstatē, ka tiktāl, ciktāl tādas stigas mežizstrāde kā pamatlietā aplūkotā tiek projektēta gaisvadu elektrolīnijas ierīkošanai un ekspluatācijai, attiecīgajai zemei tiek piešķirts jauns izmantošanas veids. Līdz ar to tāda mežizstrāde kā pamatlietā aplūkotā ietilpst IVN direktīvas II pielikuma 1. punkta d) apakšpunkta piemērošanas jomā.

(skat. 32., 33. un 41. punktu, kā arī rezolutīvo daļu)