Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Vec C329/17

Gerhard Prenninger a i.

proti

Oberösterreichische Landesregierung

Netz Oberösterreich GmbH

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2011/92/EÚ – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Príloha II – Bod 1 písm. d) – Pojem ‚odlesňovanie s cieľom zmeny na iný typ využívania územia‘ – Vytvorenie lesného prieseku na účely zriadenia a prevádzkovania nadzemného elektrického vedenia“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. augusta 2018

Životné prostredie – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92 – Podrobenie projektov patriacich do skupín uvedených v prílohe II posúdeniu – Odlesňovanie s cieľom zmeny na iný typ využívania územia – Pojem – Vytvorenie lesného prieseku na účely zriadenia a prevádzkovania nadzemného elektrického vedenia – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, príloha II bod 1 písm. d)]

Bod 1 písm. d) prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie sa má vykladať v tom zmysle, že vytvorenie lesného prieseku na účely zriadenia a prevádzkovania nadzemného elektrického vedenia počas doby oprávnenej existencie tohto vedenia, o aké ide vo veci samej, spadá pod pojem „odlesňovanie s cieľom zmeny na iný typ využívania územia“ v zmysle uvedeného ustanovenia.

Zo znenia bodu 1 písm. d) tejto prílohy II vyplýva, že sa netýka každého odlesňovania, ale iba takých odlesňovacích prác, ktoré sú vykonávané s cieľom dať dotknutým pozemkom nový účel využívania. Pritom je potrebné konštatovať, že ak sa vytvorenie lesného prieseku, o aké ide vo veci samej, navrhuje na zriadenie a prevádzkovanie nadzemného vedenia na prenos elektrickej energie, dotknuté pozemky budú určené na využívanie na nový účel. V dôsledku toho také vytvorenie lesného prieseku, o aké ide vo veci samej, spadá pod bod 1 písm. d) prílohy II smernice o PVŽP.

(pozri body 32, 33, 41 a výrok)