Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Mål C329/17

Gerhard Prenninger m.fl.

mot

Oberösterreichische Landesregierung
och
Netz Oberösterreich GmbH

(begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof)

”Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Direktiv 2011/92/EU – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Bilaga II – Punkt 1 d – Begreppet ’avskogning i syfte att ändra markanvändningen’ – Ledningsgata som skapas i samband med byggande av och drift av en luftkraftledning”

Sammanfattning – Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 7 augusti 2018

Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Direktiv 2011/92 – Projekt ingående i de klasser som anges i bilaga II ska bli föremål för bedömning – Avskogning i syfte att ändra markanvändningen – Begrepp – Ledningsgata som skapas i samband med byggande av och drift av en luftkraftledning – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, bilaga II, punkt 1 d)

Punkt 1 d i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ska tolkas så, att begreppet ”avskogning i syfte att ändra markanvändningen” i den mening som avses i denna bestämmelse omfattar skapande av en ledningsgata för byggande av och drift av en luftkraftledning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, vilken ledningsgata ska finnas kvar så länge luftkraftledningen lagligen består.

Det följer av lydelsen i punkt 1 d i bilaga II att lydelsen inte avser all avskogning utan enbart avskogningsverksamhet som utförs för att ge marken i fråga en ny användning. I den mån skapandet av en ledningsgata, som den som är aktuell i det nationella målet, planeras för att bygga och driva en luftkraftledning får markerna i fråga ett nytt användningsområde. Skapandet av en ledningsgata såsom den som är aktuell i det nationella målet omfattas följaktligen av punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet.

(se punkterna 32, 33 och 41 samt domslutet)