Language of document :

Överklagande ingett den 18 oktober 2018 – mobile.de mot EUIPO (Bild av en bil i en pratbubbla)

(Mål T-629/18)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: mobile.de GmbH (Dreilinden, Tyskland) (ombud: advokaten T. Lührig)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering som EU-bildmärke (Bild av en bil i en pratbubbla) – Registreringsansökan nr 15 598 931

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 7 augusti 2018 i ärende R 2653/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 49.1 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 71.1 andra meningen i Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 68.1 fjärde meningen i Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001 jämförd med artikel 23.1 d i kommissionens delegerade förordning nr 2018/625.

Åsidosättande av artikel 68.1 fjärde meningen i Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001 jämförd med artikel 23.1 e och artikel 22.1 b i kommissionens delegerade förordning nr 2018/625.

____________