Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

Asia C-161/17

Land Nordrhein-Westfalen

vastaan

Dirk Renckhoff

(Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittäminen – Käsite – Aiemmin toisella internetsivustolla rajoituksetta ja tekijänoikeuden haltijan luvalla julkaistun valokuvan laittaminen internetsivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa – Uusi yleisö

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.8.2018

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Soveltamisala – Valokuvan kuuluminen soveltamisalaan – Edellytykset – Luovan henkisen työn tulos, joka kuvastaa tekijänsä yksilöllisyyttä ja joka käy ilmi niistä vapaista luovista ratkaisuista, joihin tekijä on päätynyt – Kansallisen tuomioistuimen arviointi asiasta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 1 artikla)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Yleisölle välittäminen – Käsite – Aiemmin toisella internetsivustolla rajoituksetta ja tekijänoikeuden haltijan luvalla julkaistun valokuvan laittaminen internetsivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa kuuluu käsitteen soveltamisalaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 3 artiklan 1 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 14 kohta)

2.      Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yleisölle välittämisen käsitettä on tulkittava siten, että se kattaa aiemmin toisella internetsivustolla ilman sen lataamista estävää rajoitusta ja tekijänoikeuden haltijan luvalla julkaistun valokuvan laittamisen internetsivustolle.

Kun nämä seikat otetaan huomioon, on katsottava tämän tuomion 24 kohdassa mieleen palautetun oikeuskäytännön valossa, että tekijänoikeuden suojaaman teoksen laittamista muulle internetsivustolle kuin sille, jolla välittäminen on alun perin tapahtunut tekijänoikeuden haltijan luvalla, on pääasiassa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa pidettävä mainitunlaisen teoksen saattamisena uuden yleisön saataville. Mainitunlaisissa olosuhteissa nimittäin yleisö, jonka tekijänoikeuden haltija on ottanut huomioon silloin, kun hän on antanut luvan teoksensa välittämiseen internetsivustolla, jolla se on alun perin julkaistu, on muodostunut ainoastaan kyseisen sivuston käyttäjistä eikä sen internetsivuston käyttäjistä, jolle kyseinen teos on myöhemmin laitettu ilman mainitun haltijan lupaa, tai muista internetin käyttäjistä. Tämän tuomion 29–35 kohdassa esitettyihin objektiivisiin näkökohtiin ei vaikuta se, että – kuten pääasiassa – tekijänoikeuden haltija ei ole rajannut mahdollisuuksia, joilla internetin käyttäjät voivat valokuvaa käyttää. Unionin tuomioistuimella on nimittäin jo ollut tilaisuus muistuttaa, että direktiivin 2001/29 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn oikeuden nauttimisen ja käyttämisen edellytykseksi ei voida asettaa mitään muodollisuuksia (ks. vastaavasti tuomio 16.11.2016, Soulier ja Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, 50 kohta).

(ks. 35, 36 ja 47 kohta sekä tuomiolauselma)